Lista aktualności Lista aktualności

Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w 2021 r.

Nadleśnictwo Namysłów ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ust z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych) pn. "Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w 2021 r."

LINK do Platformy zakupowej Josephine http://josephine.proebiz.com/pl/tender/14106/summary

 

                                                                                                                  Namysłów, dnia 30.08.2021 r.

                Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

               na sfinansowanie zamówienia

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn. „Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w 2021 roku” zamierza przeznaczyć kwotę 295 200,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto).

 

 

Namysłów, dnia 30.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w 2021 roku”.

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert, to jest do dnia 30.08.2021 r. godz. 10.00, wpłynęły i w dniu 30.08.2021 r. o godz. 10.30 zostały otwarte następujące oferty:

 

Oferta nr 1. Wykonawca: AS. Sebastian Sołtysiak Transport Ciężarowy Starościn, ul. Kluczborska 4, 46-112 Świerczów - cena (brutto) 262 605,00 zł

Oferta nr 2. Wykonawca: Firma Handlowa „EURO-STANDARD” s.c. Antoni Król, Andrzej Król 45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a - cena (brutto) 307 500,00 zł

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokumentacja postępowania do pobrania w plikach poniżej