Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
 • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Namysłów,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, 46-100 Namysłów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Wejście główne tzw. A do budynku siedziby nadleśnictwa znajduje się od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Curie i prowadzi bezpośrednio z wewnętrznej drogi dojazdowej, biegnącej wzdłuż budynku. Do drzwi wejścia głównego wchodzi się 3-stopniowymi schodami zakończonymi dużym podestem. Przy schodach podjazd dla osób niepełnosprawnych. Za drzwiami głównymi znajdują się wiatrołap i kolejne drzwi prowadzące do hallu głównego na parterze budynku. Wokół wejścia głównego i w wiatrołapie zapewniono swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami. Pozostałe wejścia, tzw.: B, C, D, E to wejścia do pomieszczeń służbowych i technicznych nadleśnictwa i są niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby nadleśnictwa).

 • Na drzwiach wejściowych i wewnętrznych za wiatrołapem umieszczono informację z numerem telefonicznym pozwalającym na bezpośredni kontakt z sekretariatem nadleśnictwa.

 • W pomieszczeniu sąsiadującym z wiatrołapem, pomieszczenie portierni – PAD w którym w okresie od marca do października, w godzinach od 900 do 1500 można uzyskać podstawowe informacje na temat pracy biura nadleśnictwa.

 • Za drzwiami wejściowym do hallu głównego zlokalizowanego na parterze siedziby, na ścianie zawieszona jest tablica informacyjna z nazwami działów i numerami pokoi w których urzędują ich pracownicy.

 • Dostępność do piętra zapewniają dwie klatki schodowe prowadzące z hallu głównego na parterze.

 • Sekretariat nadleśnictwa znajduje się na piętrze budynku po jego drugiej stronie patrząc od wejścia głównego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hall główny i pomieszczenia na parterze.

 • W budynku nie ma windy.

 • Istnieje możliwość wniesienia wózka osoby niepełnosprawnej na piętro.

 • Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

 • Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

 • Z powierzchni komunikacyjnych hallu głównego na parterze budynku oraz korytarza na piętrze wydzielono umeblowane części, służące za poczekalnie dla klientów nadleśnictwa.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie hallu głównego na parterze budynku.

 •  W budynku, za wyjątkiem podjazdu do drzwi wejścia głównego, brak jest pochylni i platform.

 • W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W godzinach od 710 do 1510 pojazdy klientów nadleśnictwa mogą być parkowane na 2. parkingach nadleśnictwa usytuowanych w sąsiedztwie budynku siedziby.

 • Całodobowo czynne jest miejsce postojowe, poza ogrodzeniem przy drodze wjazdowej na posesję z siedzibą. 

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostało wyznaczone na parkingu położonym naprzeciw wejścia głównego do budynku siedziby.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Po budynku można poruszać się z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim.

 • Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

 • Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dotyczące dojazdu.

 • Postój taksówek przy dworcu autobusowo-kolejowym, Namysłów, ul. Dworcowa 1, tel. 77 410 02 00.

Inne istotne.

 • W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 77 419 05 05 lub e-mailowo na adres namyslow@katowice.lasy.gov.pl