Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólne informacje z hodowli lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie, pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Sadzonki dęba na szkółce (Fot. M. Lizurej)

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dbamy o przebudowę monokultur na lasy wielogatunkowe o zróżnicowanej strukturze pionowej. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Na powierzchniach, na których jest to możliwe wykorzystujemy odnowienie naturalne powstałe z obsiewu pozostawionych  drzew lub sąsiedniego drzewostanu.  Staramy się wykorzystywać w hodowli odnowienia naturalne uzupełniając je pożądanymi gatunkami drzew i krzewów w celu wzbogacenia składu gatunkowego przyszłego lasu. Nie wszędzie jest możliwe uzyskanie odnowienia naturalnego, wówczas sadzimy sadzonki wyprodukowane na szkółkach.

Na szkółce leśnej Młyńskie Stawy produkujemy sadzonki rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych na potrzeby naszego, a także ościennych nadleśnictw oraz dla osób prywatnych. Leśniczy szkółkarz wobec ograniczonej możliwości stosowania środków chemicznych wykorzystuje w profilaktyce przeciw chorobom grzybowym "preparat cebulowy". W ostatnich latach wprowadziliśmy na szkółce moczenie korzeni wyjmowanych sadzonek w roztworze AgroHydroGelu, które ma na celu zabezpieczenie ich przed wysychaniem w trakcie transportu. 

Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Pozostawione nasienniki (Fot. M. Lizurej)

W Nadleśnictwie Namysłów odnowienia obejmują rocznie ok. 100 ha. Bierzemy także udział w krajowym programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych – z każdym rokiem zalesiają oni coraz większe tereny.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni.

W Nadleśnictwie Namysłów odnowienia obejmują rocznie ok. 100 ha

Corocznie Nadleśnictwo Namysłów pielęgnuje ok. 450 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 100 ha, czyszczenia późne – na 150 ha, trzebieże wczesne – na ok. 270 ha, a trzebieże późne – na ok. 650 ha.

 

Zasady hodowli lasu

MONITORING WYBRANYCH ZADAŃ HODOWLANYCH ZA 2014 R.