Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Namysłów gospodaruje na blisko 17 tys. ha powierzchni leśnej i podzielone jest na 13 leśnictw w tym jedną szkółkę leśną o pow. 9,33 ha.

Lasy Nadleśnictwa Namysłów rozlokowane są na Nizinie Dolnośląskiej, w większości na Równinie Oleśnickiej. Tereny te wchodzą w skład Śląskiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej i Dzielnicy Wrocławskiej, w których zasięgu występują wszystkie krajowe gatunki lasotwórcze drzew – w tym jodła i buk.  Średnia lesistość tego terenu wynosi ok. 22 %.  Nadleśnictwo Namysłów gospodaruje na blisko 17 tys. ha powierzchni leśnej i podzielone jest na 13 leśnictw w tym jedną szkółkę leśną o pow. 9,33 ha.

Nadleśnictwo Namysłów gospodaruje na blisko 17 tys. ha powierzchni leśnej i podzielone jest na 13 leśnictw w tym jedną szkółkę leśną o pow. 9,33 ha.

Południowo-wschodnia granica Nadleśnictwa opiera się o rzekę Stobrawę i obejmuje północno-zachodni kraniec Borów Stobrawskich, jednego z największych kompleksów leśnych Śląska.

Dominującym gatunkiem lasotwórczym  tutejszych drzewostanów jest sosna (udział ok. 65%), drzewostany dębowe i olszowe stanowią po ok. 10% udziału, a gatunki takie jak świerk, modrzew, brzoza, buk, jesion stanowią od jednego do kilku procent.

Jednym z głównych priorytetów wielofunkcyjnej  gospodarki leśnej jest unaturalnienie powstałych schematycznie monokulturowych drzewostanów sosnowych i ich przekształcenie na lasy o składzie gatunkowym zgodnym z zajmowanymi siedliskami. Przyczyniamy się do tego prowadząc sukcesywną przebudowę drzewostanów na lasy mieszane przy użyciu nieraz bardzo skomplikowanych rębni złożonych z długim okresem odnowienia. Staramy się przy tym w maksymalnym stopniu wykorzystywać i inicjować odnowienia naturalne, w miarę potrzeby uzupełniane brakującymi gatunkami. Tak prowadzona gospodarka leśna wymaga i wiąże się z zapotrzebowaniem na dużą ilość sadzonek kilkunastu gatunków drzew, które zapewnia nam szkółka leśna Młyńskie Stawy.

Walorem tutejszej gospodarki leśnej od wielu lat jest również zachowanie odpowiedniej bazy biocenotycznej  poprzez zakładanie i utrzymanie tzw. kojców biocenotycznych i kształtowanie bogatych w liczne gatunki drzew i krzewów biocenotycznych granic polno-leśnych.

Równocześnie z przebudową monokultur sosnowych realizowany jest program gospodarki selekcyjnej „Zachowania Leśnych Zasobów Genowych", których celem jest rozpowszechnianie miejscowych ekotypów drzew uznanych za szczególnie cenne. W celu zachowania ich nasion, wytypowano i wyłączono z użytkowania rębnego najdorodniejsze drzewostany tworząc z nich wyłączone drzewostany nasienne (WDN). Są to: 140-letni drzewostan jodłowy oraz dwa drzewostany dęba bezszypułkowego.

Dla ochrony najnaturalniejszych fragmentów leśnych ekosystemów utworzono trzy rezerwaty przyrody:

- „Komorzno" o pow. 3,85 ha

- „Krzywiczyny" o pow. 20,01 ha

- "Żaba" o pow. 23,87 ha

Oprócz tego dla zachowania i ochrony najcenniejszych fragmentów tutejszych ekosystemów uznano 22 pomniki przyrody, szczególne fragmenty ekosystemów wilgotnych i bagiennych objęto ochroną jako użytki ekologiczne ("Bagno Młynki" i  "Młyńskie Stawy"), do których podobną rolę pełnią liczne, usytuowane wśród lasów lub ich pobliżu stawy rybne, będące siedliskiem setek gatunków roślin i zwierząt.

Orzeł bielik (Fot. K. Żyśko)

Niezależnie od obiektów chronionych cały las jest miejscem życia i bytowania właściwych lokalnie gatunków roślin i zwierząt, niejednokrotnie rzadkich i chronionych.

Wawrzynek wilczełyko (Fot. K. Żyśko)

Częścią tutejszych ekosystemów leśnych jest również zwierzyna łowna, głownie dziki, sarny, jelenie.

Wędrując leśnymi traktami, ścieżkami wśród pól i przez okoliczne miejscowości napotkamy liczne pamiątki historii w tym min: zabytkowe kościoły, zamki, pałace, grodziska i stanowiska archeologiczne podnoszące atrakcyjność wędrówek i świadczące o kulturowym bogactwie tego terenu.