Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Nadleśnictwo Namysłów prowadzi szeroko pojętą edukację przyrodniczo – leśną. Udostępniamy cztery ścieżki przyrodniczo – leśne utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży:

 „Wokół Młyńskich Stawów" - ścieżka posiada 7 przystanków, przy których ustawiono tablice edukacyjne dzięki, którym zwiedzający mogą dowiedzieć się m.in.  jak leśnicy chronią drzewa, jakie zwierzęta występują w Naszych lasach, oraz dowiedzieć się o formach ochrony przyrody w Naszym Nadleśnictwie.

Jej początek i koniec położony jest w pobliżu leśniczówki, przy której znajduje się zabytkowy Młyn wodny z przełomu XVIII i XIX wieku oraz wieża widokowa, która służy do obserwacji ptaków wodnych. Utworzono tam również Izbę Pamięci Leśnej, gdzie zgromadzono „leśne pamiątki".

Dodatkową atrakcją miejsca jest „Stodoła" – zaopatrzona w ekran do podłączenia projektora służy do przeprowadzenia pogadanek o lesie przy pomocy narzędzi multimedialnych. Jest to doskonałe miejsce do organizacji tzw. zielonych lekcji.

Ze względu na trwające prace remontowe Izba pamięci leśnej, „Stodoła” oraz wieża widokowa są wyłączone z użytkowania do ODWOŁANIA!!!

Fot. (M.Lizurej)

Dzieci na ścieżce (fot. M. Lizurej)

Dzieci na ścieżce (fot. M. Lizurej)

 

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Wierzbica" oddana do użytku w 2019 roku, która w przystępny sposób pozwala na przybliżenie zagadnień związanych z funkcjami lasów, pracą leśnika (7 przystanków). Jednym z jej elementów jest wiata i miejsce na ognisko, przy którym w miłej atmosferze można zakończyć spotkanie edukacyjne.

 

 

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Podmiejskie" oddana do użytku w 2016 roku, położona w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Namysłów. Ze względu na swoją lokalizację jest także najbardziej dostępna. Znajduje się w kompleksie bezpośrednio przylegającym do Namysłowa. Dzięki temu jest ona licznie odwiedzana nie tylko przez zorganizowane grupy, ale także indywidualnie. W jej skład wchodzi 12 przystanków o różnej tematyce związanej z gospodarką leśną, a także ochroną przyrody. Znajduje się tutaj infrastruktura pozwalająca na przeprowadzenie lekcji w terenie oraz na odpoczynek.

 

 

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Szarlotka"  - zlokalizowana na terenie leśnictwa Gola. Złożona jest z 6 przystanków poruszająca tematy dotyczące pracy leśnika i jego roli w ochronie przyrody. Dodatkowo dowiemy się o ekosystemach wodnych, zagadnieniach związanych z gospodarką łowiecką, a także o tzw. drzewach ekologicznych – pozostających do naturalnego rozkładu będące siedliskiem wielu pożytecznych organizmów.

Fot. (M. Czechlowski)

Fot. (M. Czechlowski)

W roku 2013 utworzyliśmy ścieżkę przyrodniczo – leśna „Nowy Folwark". Położona na skraju lasu na terenie malowniczej miejscowości Nowy Folwark (gmina Namysłów). Do dyspozycji zwiedzających są cztery tablice o tematyce leśnej i o ekosystemach wodnych. Ścieżka, ze względu na bardzo bogatą infrastrukturę, specyficzne położenie (wokół stawku) oraz dobre drogi dojazdowe stanowi doskonałe miejsce wypoczynku dla najmłodszych i ich rodziców.

Zajęcia z dziećmi odbywają się także na szkółce leśnej Młyńskie Stawy, gdzie porusza się głównie tematykę dotyczącą produkcji szkółkarskiej oraz zalesień i odnowień.

Zajęcia edukacyjne na szkółce leśnej (fot. M. Lizurej)

Zajęcia edukacyjne na szkółce leśnej (fot. M. Lizurej)

Pracownicy nadleśnictwa oprócz zajęć terenowych prowadzą także pogadanki w przedszkolach i szkołach.

Lasy Nadleśnictwa Namysłów położone w pobliżu miast Namysłów i Wołczyn stanowią znakomite miejsce do aktywnego wypoczynku. Nadleśnictwo Namysłów serdecznie zaprasza w leśne ostępy na spacery, grzybobrania, zbiory jagód…

W celu ułatwienia korzystania z lasu urządziliśmy 13 miejsc postoju pojazdów oraz 1 miejsce biwakowania (tzw. „Karolinów"). Punkty te zostały wyposażone w stoły, ławy i kosze, a niektóre w zadaszenia.

Wędrując leśnymi traktami, ścieżkami wśród pól i przez okoliczne miejscowości napotykamy liczne pamiątki historii: zabytkowe kościoły, zamki, pałace, grodziska i stanowiska archeologiczne podnoszące atrakcyjność wędrówek, świadczące o kulturalnym bogactwie tych ziem.
Do szczególnie ciekawych należą m.in. zabytkowy kościół drewniany w Michalicach, zabytkowy park przypałacowy w Minkowsku, zabytkowa brama wjazdowa zburzonego pałacu w Gręboszowie, pałac w Starościnie, w leśnictwie Komorzno „Trzy Kopce" trwale znaczące zbieg trzech dawnych granic zaborowych i wiele innych.

 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA LASÓW

Oto cytat z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku dotyczący zasad udostępniania lasów:

Rozdział 5
Zasady udostępniania lasów
Art. 26.
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.
2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości,
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
3) ostoje zwierząt,
4) źródliska rzek i potoków,
5) obszary zagrożone erozją.
3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego,
2) występuje duże zagrożenie pożarowe,
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt. 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących
w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania.
Art. 27.
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane - z uwzględnieniem zakazów zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego:
1) na potrzeby własne,
2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy z nadleśnictwem.
3. Nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.
4. Lokalizowanie pasiek w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa jest nieodpłatne.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasady lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
Art. 28.
Właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.
Art. 29.
1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi
do ich potrzeb.
1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
1) pracowników nadleśnictw,
2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie,
4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych,
6) właścicieli lasów we własnych lasach,
7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów,
8) pracowników leśnych jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody,
9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych,
10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.
4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.
Art. 30.
1. W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód,
2) zaśmiecania,
3) rozkopywania gruntu,
4) niszczenia grzybów oraz grzybni,
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
8) rozgarniania i zbierania ściółki,
9) wypasu zwierząt gospodarskich,
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
13) puszczania psów luzem,
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, a pkt 12-14 nie dotyczą polowań.
3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2) korzystania z otwartego płomienia,
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.
Art. 31.
W przypadku lasu będącego w użytkowaniu wieczystym na podstawie odrębnych przepisów lub wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zadania
i kompetencje określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 3 pkt 1, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 30 ust. 1 pkt 10 i ust. 3 pkt 1 wykonują odpowiednio użytkownik wieczysty albo Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ilekroć w tych przepisach jest mowa o:
1) nadleśnictwie - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną użytkownika wieczystego albo Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej,
2) nadleśniczym - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1 .