Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu.

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

                           Fot. (T. Sumiński)

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ

Lasy Nadleśnictwa Namysłów w całości zakwalifikowano do I strefy uszkodzeń przemysłowych - uszkodzeń słabych.

W związku ze stałym zagrożeniem przez szkodniki owadzie prowadzony jest stały monitoring poprzez:
• badanie zapędraczenia gleby na szkółce oraz stałych powierzchniach pędraczysk,
• obserwacje brudnicy mniszki na transektach,
• wykładanie pułapek feromonowych oraz drzew pułapkowych,
• stała obserwacja lasu.

Szkodniki owadzie

Poważnie zagrożenie, często wykluczjące możliwość zalesienia lub odnowienia określonych powierzchni bez wykonania zabiegów ochronnych stanowią pędraki chrabąszcza majowego.
Leśnictwo Smogorzów, częściowo Polkowskie i Komorzno zostały zakwalifikowane jako stałe pędraczyska o łącznej powierzchni 1172 ha (na poniższej mapie naniesione kolorem pomarańczowym).

 

 

Aby nie dopuścić do wzrostu zagrożenia stosuje się zwalczanie imago chrabąszcza na zagrożonych powierzchniach.
Szkodniki pierwotne i wtórne w lasach Nadleśnictwa są gospodarczo znośne. Ciągle monitorowane są populacje szkodników i rozmiar szkód, aby w momencie zagrożenia w odpowiednim terminie podjąć działania ratownicze.

Grzyby

Opieńkowa zgnilizna korzeni i huba korzeni mają niewielkie znaczenie gospodarcze. Zabiegi ochronne to zabiegi profilaktyczne - metoda biologiczna. Polega ona na smarowaniu pni drzew iglastych preparatem "Pg-POSZWALD" do rozkładu pni. Sadzonki na uprawach porażone przez grzyby z rodzaju Armillaria sp. i Heterobasidion sp. usuwa się mechanicznie.

Szkody powodowane przez zwierzynę

Najskuteczniejszym ale i najdroższym sposobem zabezpieczenia upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę jest ich grodzenie. Grodzimy fragmenty upraw z cennymi gatunkami drzew jak dęby i jodły. Grodzenie dużych powierzchni upraw nie przynosi spodziewanych rezultatów. Do zabezpieczenia upraw sosnowych stosujemy repelenty, co 2-3 lata zmieniamy rodzaj środka chemicznego w celu zapewnienia większej skuteczności ochronny. 

    

Ogrodzona uprawa dębowa - leśnictwo Wołczyn. (Fot. M. Lizurej)

Zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo należy do II kategorii (średniego) zagrożenia pożarowego. Na terenie Nadleśnictwa funkcjonują dwie   wieże obserwacyjne w leśnictwach Ziemiełowice i Gręboszów.

Przyczyny powstawania pożaru:

  • Nieostrożność ludzi
  • Ruch turystyczny
  • Komunikacja (kolej, motoryzacja)
  • Wypalanie traw
  • Awarie linii energetycznych
  • Wyładowania atmosferyczne – ok. 1%

Ochrona pożytecznej fauny

Utrzymanie odpowiedniej ilości budek lęgowych, właściwa ich lokalizacja, pozostawienie drzew dziuplastych, wprowadzanie gatunków drzew i krzewów biocenotycznych, ochrona mrowisk, zagospodarowanie łąk śródleśnych w naturalny sposób wpływa na poprawienie warunków bytowania gatunków pożytecznej fauny (ptaki, mrówki, drobne ssaki), a zarazem zwiekszenie biologicznej odporności lasu.

    

Ochrona mrowisk - leśnictwo Wołczyn (Fot. M. Lizurej)

    

Budka lęgowa dla ptaków - leśnictwo Komorzno (Fot. M. Lizurej)


  

Drzewo dziuplaste - leśnictwo Komorzno (Fot. M. Lizurej)

 

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym i powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby