Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Sporządzony plan urządzania lasu zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych (tzw. cięcia przygodne) – są one głównie konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Namysłów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 115 tys. m sześć. drewna.

Nadleśnictwo Namysłów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 115 tys. m sześć. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej).  Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosny i modrzewia. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak dąb, buk, brzoza, jesion,  olsza i grab.

Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosny i modrzewia. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki jak: dąb, buk, brzoza, jesion, olsza i grab.

W zależności od jakości i wymiarów drewno po ścince wyrabiane i manipulowane jest w różnych sortymentach: wielkowymiarowym (W0 - dłużyce lub kłody), średniowymiarowym (S2a - drewno stosowe przemysłowe, S2b - drewno stosowe do mechanicznego przerobu, S4 - drewno stosowe opałowe),  małowymiarowym (M2 - drobnica opałowa).

Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Namysłów w minionych latach pochodziła z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Namysłów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli, producentów opakowań drewnianych,  oraz mniejszych zakładów stolarskich a najcenniejszy surowiec o parametrach okleinowych na aukcje drewna cennego organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.