Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

W zasięgu granic Nadleśnictwa Namysłów wyznaczono 3 obszary sieci Natura 2000 – specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

W zasięgu granic Nadleśnictwa Namysłów wyznaczono 3 obszary sieci Natura 2000specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

1. SOO LASY BARUCICKIE (PLH160009)
Typ ostoi: B
Powierzchnia: 4 394,5 ha, w tym na gruntach nadleśnictwa 642,56 ha.
Obszar stanowi kompleks lasu mieszanego przylegającego do doliny Odry, z fragmentami starych drzewostanów, w tym najstarszy w województwie opolskim drzewostan bukowo-dębowy ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych gatunków bezkręgowców. Ostoja ma kluczowe znaczenie dla zachowania stanowisk jelonka rogacza Lucanus cervus i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo oraz pachnicy dębowej, zasiedlających stare drzewostany dębowe.

Ostoja ma kluczowe znaczenie dla zachowania stanowisk jelonka rogacza Lucanus cervus i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo oraz pachnicy dębowej, zasiedlających stare drzewostany dębowe.

Poza tym występują na tym terenie: żuraw, bocian czarny dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony, dzięciołek, dzięcioł czarny, muchołówki: białoszyja, żałobna, mała. Z drapieżników warto wspomnieć rzadkiego na śląsku orlika krzykliwego, poza tym trzmielojad, kania ruda. Na ciekach wodnych zimorodki a z ssakóa wydra. Na granicy lasu gąsiorki i ortolany. Aktualnie nie stwierdzono zagrożeń dla funkcjonowania ostoi. Ciekawą florę reprezentują min. bluszcz, storczyki np. podkolan biały, kruszczyk szerokolistny,z innych roślin lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko.

 

Obszar objęty programem Natura 2000 w Nadleśnictwie Namysłów.2. SOO ŁĄKI W OKOLICACH KLUCZBORKA NAD STOBRAWĄ (PLH160013)
Typ ostoi: B
Powierzchnia: 356,6 ha (poza gruntami w zarządzie nadleśnictwa)
Obszar położony jest na zachód od miasta Kluczbork. Wzdłuż rzeki Stobrawy występują tu zbiorowiska okresowo koszonych łąk ze szczawiami, rdestem wężownikiem, wierzbówką, turzycami, mozgą trzcinowatą i krwiściągiem lekarskim. Łąki w okresie kwitnienia odwiedzane są przez szereg motyli, w tym dwa gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, dla ochrony których obszar powstał: czerwończyk nieparek Lycaena dispar i modraszek nausitous Maculinea nausithous. Liczne reprezentowane są też mięczaki oraz płazy. Zagrożeniem dla łąk jest zmiana stosunków wodnych, długoterminowe zaniechanie ich użytkowania oraz zmiany w korycie Stobrawy. W zasięgu granic ostoi nie ma gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów.

3. SOO TEKLUSIA (PLH160017)
Typ ostoi: B
Powierzchnia: 316,5 ha (poza gruntami w zarządzie nadleśnictwa)
SOO Teklusia znajduje się w całości w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów znajduje się tylko jedno wydzielenie w obrębie Wołczyn - 121r, które w wyniku błędu wektoryzacji granic ostoi znalazło się w niewielkiej części (0,25 ha, rola) w granicach opisywanego obszaru. W tej sytuacji przyjęto, że obszar SOO Teklusia znajduje się poza gruntami w zarządzie nadleśnictwa.
Obszar SOO Teklusia zlokalizowany jest w obniżeniu dopływu Wołczyńskiej Strugi, nieznacznie rozcinającym przyległą wysoczyznę polodowcową. Jest to jeden z niewielu obszarów o dobrze zachowanych, urozmaiconych siedliskach przyrodniczych w rolniczym krajobrazie Niziny Śląskiej. Charakterystyczną cechą tej doliny jest zalegający w podłożu pokład torfu. Jej centralną część, niegdyś wykorzystywana jako łąki i pastwiska, uległa wtórnemu zabagnieniu w wyniku zaprzestania gospodarki łąkarskiej oraz braku odnawiania systemu rowów melioracyjnych i drenów. W tej części rozwinęły się fitocenozy łęgu olszowo-jesionowego i olsów. Ich południową część zasiedliły bobry, które budując tamę na korycie głównego cieku przyczyniły się do dodatkowego podtopienia terenu. Zasadnicza część ostoi nadal jest użytkowana jako łąki kośne z mozaikowata strukturą zbiorowisk i dużym bogactwem florystycznym. Obecne tu zbiorowiska roślinne reprezentują zarówno podmokłe szuwary turzycowe, łąki bagienne i zmiennowilgotne, jak też łąki świeże. Tereny te są cenne także jako siedliska ptaków, zarówno lęgowych, jak migrujących, zwłaszcza w okresie wiosennych roztopów. W okresie lęgowym występuje tu wyjątkowe skupienie gatunków, w tym sześć gatunków ptaków szponiastych z najrzadszymi: kanią rudą Milvus milvus i czarną M. migrans. Liczne populacje mają tu też gatunki łąkowe, w tym derkacz Crex crex, świergotek łąkowy Anthus pratensis, przepiórka Coturnix coturnix, czajka Vanellus vanellus oraz świerszczak Locustella naevia.
Istotnym zagrożeniem dla obszaru jest sukcesja wtórna. Część dawnych użytków zielonych na obszarach sąsiadujących została już zalesiona lub zamieniona na uprawy wierzby energetycznej. Jednocześnie powierzchniom nadal użytkowanym jako łąki zagraża intensyfikacja zagospodarowania – podsiewanie mieszankami traw, udrażnianie rowów i drenów. Innym zagrożeniem jest eutrofizacja i rozwój zbiorowisk nitrofilnych z dominacja pokrzywy zwyczajnej w wyniku wykorzystania pól uprawnych jako miejsc wylewania odpadów z drożdżowni z Wołczyna. Potencjalnym zagrożeniem jest również planowana budowa zbiornika retencyjnego. Planowany zbiornik przylegałby do południowej granicy ostoi, a związana z jego budową renowacja koryt cieków powyżej czaszy zbiornika oznaczałaby zniszczenie najcenniejszych partii ostoi. W zasięgu granic ostoi nie ma gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów.

Wszystkie obszary możesz znaleźć na mapie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/