Rezerwaty przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Namysłów zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody o charakterze rezerwatów częściowych, leśnych: „Komorzno" i „Krzywiczyny". Oba rezerwaty stanowią pozostałości dawnych drzewostanów, stanowiących kompleks nazywany „Puszczą Komorzyńską".

Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Namysłów znajduje się fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Park został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999r.

Obszary chronionego krajobrazu

Znaczna część Nadleśnictwa Namysłów pokrywa się z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie". Na terenie nadleśnictwa obszar ten zajmuje 12 773,13 ha.

Obszary Natura 2000

W zasięgu granic Nadleśnictwa Namysłów wyznaczono 3 obszary sieci Natura 2000 – specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są szczególnie cennymi elementami naszej przyrody. Należą do nich pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej, takie jak: drzewa i krzewy o szczególnie okazałych rozmiarach i wieku, aleje drzew, głazy i skałki oraz wyróżniające się niewielkie obiekty, jak np.: źródła, wodospady, jaskinie.

Użytki ekologiczne

Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwa użytki ekologiczne: " Młyńskie Stawy" i "Bagno Młynki".