Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Na gruntach Nadleśnictwa Namysłów zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody o charakterze rezerwatów częściowych, leśnych: „Komorzno" i „Krzywiczyny". Oba rezerwaty stanowią pozostałości dawnych drzewostanów, stanowiących kompleks nazywany „Puszczą Komorzyńską".

Na gruntach Nadleśnictwa Namysłów zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody o charakterze rezerwatów częściowych, leśnych: „Komorzno",  „Krzywiczyny" i "Żaba". Dwa pierwsze stanowią pozostałości dawnych drzewostanów, stanowiących kompleks nazywany „Puszczą Komorzyńską" i położone sa na terenie leśnictwa Komorzno.


Rezerwat „Komorzno" został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 roku (M.P. z 1969 roku, nr 36, poz. 294). Aktualnie jego status jest uregulowany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie rezerwatu przyrody „Komorzno" (Dz.U. Woj. Opolskiego nr 23, poz. 748 z 2008 roku).

Fragment rezerwatu Komorzno (fot. M. Lizurej)


Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny niżowej o charakterze pomorskim Fagetum boreoatlanticum. Drzewostan ma bardzo zróżnicowana strukturę wiekową (30-190 lat) i nierównomierne zmieszania, a na znacznej powierzchni wyróżnić można wyraźna dwa piętra. Gatunkiem panującym jest buk w wieku 30-185 lat, osiągający 36 m wysokości i przeciętną pierśnicę 72 cm. Największy okaz buka w rezerwacie ma przeszło 4 metry w obwodzie, a jego wysokość dochodzi do 40 m. Oprócz buka w drzewostanie stwierdza się udział jeszcze ośmiu innych gatunków, w tym dębu bezszypułkowego i jodły.


Rezerwat „Krzywiczyny" został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 roku (M.P. z 1969 roku, nr 36, poz. 291), a jego aktualny status jest uregulowany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie rezerwatu przyrody „Krzywiczyny" (Dz.U. Woj. Opolskiego nr 23, poz. 745 z 2008 roku).
Rezerwat chroni fragment lasu mieszanego z domieszką jodły (w wieku do 180 lat) na krańcach jej północnego zasięgu na Śląsku. Obejmuje część charakterystycznych dla regionu i kompleksu leśnego drzewostany bukowe lub mieszane z udziałem jodły, buka, obu gatunków dębów, sosny świerka, graba i jaworu. Bogactwo gatunkowe sprzyja tworzeniu drzewostanów zróżnicowanych pod względem składu gatunkowego, formy zmieszania, wieku i struktury.

Fragment rezerwatu Krzywiczyny (fot. M. Kutarba)

Rezerwat "Żaba" został utworzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Żaba”. Znajduje się on na terenie leśnictwa Świty – w pobliżu miejscowości Żaba i Minkowskie. Zajmuje powierzchnię prawie 23,87 ha. Głównym celem jego powołania jest zachowanie cennych ekosystemów starodrzewi liściastych oraz ich różnorodności biologicznej. W rezerwacie można podziwiać ponad 200-letnie dęby, buki, lipy czy jesiony.

 

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRZYRODY

Nadleśnictwo Namysłów zostało odznaczone przez Ligę Ochrony Przyrody Medalem za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

 

              

 

Certyfikat